Skip to main content

Privacyverklaring

Fight Game Academy - Semmy Schilt

Dit is de privacyverklaring van Fight Game Academy gevestigd te Zuidlaren. Fight Game Academy hecht veel waarde aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering van bepaalde taken en doelen van Fight Game Academy heeft Fight Game Academy (soms) uw persoonsgegevens nodig. Fight Game Academy garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle leden van Fight Game Academy en van alle bezoekers van de website van Fight Game Academy. Dat betekent ook dat Fight Game Academy van de samenwerkingspartners van Fight Game Academy de maximale inspanningen verlangt bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Fight Game Academy verwerkt wanneer u onder andere een opleidingsovereenkomst aangaat met Fight Game Academy en/of de website www.fightgameacademy.nl bezoekt, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt, met welke reden Fight Game Academy gebruik mag maken van uw persoonsgegevens, hoe lang Fight Game Academy uw persoonsgegevens bewaart en, indien van toepassing, met wie Fight Game Academy uw gegevens deelt. Fight Game Academy behandelt uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de relevante wetgeving). Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”.

In deze privacyverklaring wordt de website van Fight Game Academy aangeduid als: www.fightgameacademy.nl.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1.1. Fight Game Academy vraagt persoonsgegevens van u wanneer:
(a) u een overeenkomst aangaat met Fight Game Academy;
(b) u als ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger de overeenkomst mede-ondertekend;
(c) uw IBAN wordt gebruikt bij een afwijkende tenaamstelling.

1.1.2. Wanneer u www.fightgameacademy.nl bezoekt vraagt Fight Game Academy (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) via het contactformulier contact met ons opneemt;
(b) het formulier voor een gratis proefles gebruikt/invult;
(c) gebruik maakt van de contactgegevens van Fight Game Academy.

1.2.1. Fight Game Academy verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens wanneer u www.fightgameacademy.nl bezoekt:
(a) naam (voornaam en/of achternaam);
(b) e-mailadres;
(c) ip-adres;
(d) tekst van uw bericht;
(e) voorkeur datum proefles;
(f) telefoonnummer;
(g) geboortejaar;
(h) opmerkingen / vragen;
(i) taalkeuze.

1.2.2 Fight Game Academy verzamelt mogelijk de volgende (persoons)gegevens wanneer u een overeenkomst aangaat met Fight Game Academy:
(a) voornaam;
(b) achternaam;
(c) telefoonnummer;
(d) email-adres;
(e) ouder;
(f) voogd;
(g) wettelijke vertegenwoordiger;
(h) afwijkende tenaamstelling incasso;
(i) handtekening
(j) geslacht;
(k) geboortedatum;
(l) nationaliteit;
(m) beroep;
(n) straat + huisnummer;
(o) postcode + plaats;
(p) IBAN;
(q) BIC;
(r) geboorteplaats.

1.3. Fight Game Academy gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:
(a) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(b) vragen te beantwoorden;
(c) de proefles te bevestigen en te informeren over de proefles;
(d) te communiceren in de juiste taal;
(e) het aangaan en uitvoeren van de overeenkomsten;
(f) het bijhouden van de ledenadministratie;
(g) social media;
(i) het uitvoeren van het tuchtrecht;
(j) het uitvoeren van overige voor een sportschool gebruikelijke activiteiten;
(k) het opstellen, versturen en incasseren van facturen, inschrijfgeld en/of lesgeld.

1.4. De reden dat Fight Game Academy uw persoonsgegevens mag verzamelen is dat:
(a) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent.
(b) u als betrokkene toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doelen die Fight Game Academy daaraan stelt.
(c) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
(d) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens verplichten, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene jonger dan 18 jaar is.
(e) u als bezoeker van www.fightgameacademy.nl daarvoor toestemming geeft door akkoord te gaan met de privacyverklaring.

1.5. Daarnaast verzamelt Fight Game Academy informatie over:
(a) uw bezoek aan de website van Fight Game Academy. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die uw browser standaard naar elke website stuurt, die u bezoekt. Denk daarbij aan uw ip-adres.
(b) uw sociale media uitingen gerelateerd aan Fight Game Academy. En contact dat u maakt met Fight Game Academy via sociale media.

1.6. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is voor u niet verplicht. Op het moment dat u uw persoonsgegevens niet aan Fight Game Academy verstrekt, heeft dat mogelijk tot gevolg dat Fight Game Academy onder andere aan de punten benoemt in 1.3. niet kan voldoen.

2. GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

2.1. Fight Game Academy gebruikt technische en functionele cookies. Verder gebruikt Fight Game Academy ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw computer. In een cookie zit informatie opgeslagen. De cookies die Fight Game Academy gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan Fight Game Academy hiermee de website optimaliseren.

2.2. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed functioneren. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

2.3. Wanneer informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf geïnformeerd en wordt u toestemming gevraagd.

2.4. Google Analytics cookies; via www.fightgameacademy.nl worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Fight Game Academy gebruikt deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website van Fight Game Academy gebruiken. Op basis daarvan kan Fight Game Academy de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website. Om uw anonimiteit te garanderen heeft Fight Game Academy bovendien het volgende gedaan:
(a) Fight Game Academy heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. Deze overeenkomst wordt aangeboden als onderdeel van hun Analytics-dienst;
(b) Fight Game Academy heeft het laatste octet van uw IP adres gemaskeerd;
(c) Fight Game Academy heeft het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet;
(d) Fight Game Academy heeft het delen van gegevens voor advertentiedoelen uitgezet;
(e) Fight Game Academy heeft de tracking info optie uitgezet;
(f) Fight Game Academy maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Analytics-cookies.

3. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS

3.1. De persoonsgegevens die Fight Game Academy van u heeft verzameld, zijn van u persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:
(a) het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het mogen gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken. Vanaf dat moment mag Fight Game Academy, zonder andere grond, uw persoonsgegevens niet meer gebruiken. Tot het moment dat u uw toestemming intrekt, heeft Fight Game Academy uw persoonsgegevens wel mogen gebruiken.
(b) het recht van inzage. Op uw verzoek zal Fight Game Academy u meedelen of er wat, en zo ja wat er, met uw persoonsgegevens is gebeurd. Fight Game Academy zal u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van uw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zal Fight Game Academy u meedelen welke periode uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald.
(c) recht op rectificatie. Zijn uw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met Fight Game Academy op. Fight Game Academy zal dan zo snel mogelijk uw gegevens verbeteren of aanvullen. Fight Game Academy laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(d) recht op wissen van uw persoonsgegevens. Op uw verzoek zal Fight Game Academy zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts enkele uitzonderingen op. Op het moment dat Fight Game Academy uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doelen die Fight Game Academy hierboven heeft beschreven, verwijdert Fight Game Academy uw persoonsgegevens. Ook als Fight Game Academy uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft verwerkt of verkregen, verwijdert Fight Game Academy uw persoonsgegevens. Fight Game Academy laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(e) recht op beperking van de verwerking. In een aantal situaties heeft u het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken. Wilt u hier een beroep op doen? Neem dan contact op met Fight Game Academy. Fight Game Academy laat dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten.
(f) recht om een klacht in te dienen. U heeft als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder andere via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

3.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vraagt Fight Game Academy u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fight Game Academy reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

4. PRIVACYBELEID ANDERE WEBSITES

4.1. Op www.fightgameacademy.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Fight Game Academy is echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites als deze niet van Fight Game Academy zelf zijn. Voor meer informatie daarover verwijst Fight Game Academy u naar de betreffende websites.

5. DERDEN

5.1. Fight Game Academy zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Fight Game Academy daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2. Indien Fight Game Academy gebruik maakt van een partij die uw persoonsgegevens voor Fight Game Academy verwerkt, denk hierbij bijvoorbeeld aan een partij voor het innen van achterstallige betalingen, sluit Fight Game Academy met deze partij een verwerkersovereenkomst af.

5.3. Van partijen buiten de Europese Unie waarmee Fight Game Academy samenwerkt wordt verlangd dat deze partijen uw persoonsgegevens vergelijkbaar als de Algemene Verordening Gegevensbescherming behandelen. Denk hierbij aan het EU-VS-privacyschild (Privacy Shield). EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

6. PERSOONSGEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEKERS DIE JONGER ZIJN DAN 18 JAAR

6.1. De website van Fight Game Academy en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fight Game Academy kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Fight Game Academy raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Fight Game Academy zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Fight Game Academy op. Dan verwijdert Fight Game Academy deze informatie.

7. PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

7.1. Fight Game Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

7.2. Om zo goed mogelijk aan deze verplichtingen te voldoen beveiligt Fight Game Academy uw persoonsgegevens door middel van de volgende technische beveiligingsmaatregelen:
(a) Secure Socket Layer (SSL);
(b) HTTPS;
(c) FTPS;
(d) encryptie van digitale bestanden (XTS-AES-128-codering met een 256-bits code);
(e) Wordfence Alert;
(f) gebruikersnaam om in te loggen;
(g) 2FA
(h) wachtwoord om in te loggen in de systemen van Fight Game Academy.

7.3. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Fight Game Academy op.

8. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

8.1. Wanneer er ondanks de door Fight Game Academy getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op de beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

9. MELDING AAN BETROKKENE

9.1. U wordt van een eventuele inbreuk op beveiliging van Fight Game Academy op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

10. BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

10.1. Fight Game Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

10.2 Als u een overeenkomst met Fight Game Academy heeft, dan bewaart Fight Game Academy uw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst en de duur van de fiscale bewaarplicht die wettelijk bepaald is.

11. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

11.1. Nieuwe privacywetten of aanpassingen van huidige privacywetten houdt Fight Game Academy nauwlettend in de gaten om ook in de toekomst de privacy, van natuurlijke en rechtspersonen te kunnen waarborgen.

11.2. Fight Game Academy behoudt zich het recht om het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst aan te passen. Fight Game Academy raadt u daarom aan om de privacyverklaring van Fight Game Academy regelmatig te bekijken.

Contactgegevens Fight Game Academy:

Adres: Stationsweg 1c, 9471 GJ Zuidlaren
Telefoonnummer: 050 851 25 13
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.fightgameacademy.nl
KvK nummer: 04065980